Murs de Contenció

Vilà Vila és capaç de solucionar qualsevol contenció de terres, ja sigui per mitjà de murs tradicionals de formigó, murs de rocalla o bé amb tècniques més modernes de creació de murs amb peces prefabricades de formigó.

Dins d’aquest apartat cal destacar la realització de treballs en alçada i l’estabilització de talussos amb diversos sistemes d’ancoratge.

Compartir